සොබා සුරක්ෂා

සොබා විපත් අවමයට පෙළ ගැසෙන “සොබා සුරක්ෂා” ජූලි මස 15 වෙනි දින සිට සෑම ඉරු දිනකම දහවල් 12.30 ට වාරිමාර්ග සහ ජලසම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයේ දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමෙ ව්‍යපෘතිය, නෙත් ෆ්ම් රේඩියෝ (95.0 MHz) සමග එක්ව “සොබා සුරක්ෂා” ස්වභාවික විපත් වල අවදානමින් මිදීමට.

 

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/07/15

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/07/22

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/07/29

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/08/05

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/08/12

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/08/19

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/08/26

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/09/02

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/09/09

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/09/16

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/09/23

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/09/30

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/10/07

 

සොබා සුරක්ෂා 2018/10/14